Podstawa prawna

 

AKTUALNA PODSTAWA PRAWNA i AKTY PRAWNE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 

Polska Akademia Rozwoju i Sportu prowadzi kursy dla dorosłych, w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego oraz menadżera sportu. Podstawą prawną prowadzonej działalności jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

Polska Akademia Rozwoju i Sportu jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 Dzięki temu osoby zarejestrowane jako bezrobotne w całej Polsce mogą brać bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń lokalnych Urzędów Pracy.

SZCZEGÓŁY

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

(Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz.537)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz.537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dania 27.10.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.NR.99, poz.1001)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZA GRANICĄ

Uznanie kwalifikacji nabytych w krajach Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu opiera się o Ustawę z dania 12.09.2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz zmianie niektórych ustaw.

[i]