Regulamin kursów

Regulamin kursów organizowanych przez Polską Akademię Rozwoju i Sportu
z dn. 11.09.2015 roku.

§ 1.Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizatorem kursów jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu (dalej skrót PARiS) NIP: 9462409969, REGON: 060649840
 2. PARiS organizuje kursy instruktorskie, trenerskie i menadżerskie oraz kosmetyczne zwane dalej kursem. Szczegółowa lista kursów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.sport-kursy.pl
 3. Uczestnikiem kursu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia na kurs za pomocą formularza zgłoszenia przesłanego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznej przez stronę internetową www.sport-kursy.pl lub na adres mailowy info@sport-kursy.pl oraz dokonała płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs lub uzyskała w tym zakresie dofinansowanie lub refundację.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady usług świadczonych przez PARiS i jego akceptacja jest niezbędna aby skorzystać z kursu.
 2. Do zawarcia umowy szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem kursu a organizatorem dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznie przez stronę internetową www.sport-kursy.pl lub na adres mailowy info@sport-kursy.pl oraz dokonania płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs.
 3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych przyszły uczestnik oświadcza:
  1. Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (lekarskich) do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
  2. Zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów prawidłowej realizacji kursu oraz celów reklamowych, zgodnie z rozumieniem ustawy z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.
 4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zawarcia umów szkoleniowych.
 5. Wyrażenie zgody przez uczestnika w zakresie umieszczenia jego imienia, nazwiska oraz specjalności instruktorskiej w ogólnodostępnej bazie absolwentów kursów a także wykorzystanie jego wizerunku dla potrzeb reklamowo – marketingowych PARiS jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość odbywania kursu.
 6. Udostępniony na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika jest wykorzystywany przed, w trakcie oraz po odbyciu kursu do przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących kursu, oferty PARiS, partnerów PARiS oraz materiałów reklamowych.
 7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku a także fotografowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez pisemnej zgody PARiS.
 8. Materiały dydaktyczne udostępnione uczestnikom stanowią własność intelektualną ich autorów oraz PARiS. Zabrania się ich wykorzystywania w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej do celów innych niż związanych z odbywaniem kursu organizowanego przez PARiS oraz przez podmioty nieuprawnione.

§ 3. Wydawane dokumenty

 1. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu oraz legitymacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs oraz uregulowanie pełnej należnej opłaty.
 2. W przypadku przekazania formularza zgłoszeniowego zawierającego błędne dane osobowe, na podstawie których zostanie wydana legitymacja oraz zaświadczenie zawierające takie dane na wyraźny wniosek uczestniku kursu zostanie wystawiona nowa legitymacja oraz zaświadczenie, przy czym koszt ich sporządzenia w wysokości 100 zł obciąża uczestnika.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji instruktorskiej oraz zaświadczenia na wniosek uczestnika zostanie wystawiony duplikat, przy czym koszt jego sporządzenia w wysokości 100 zł obciąża uczestnika.
 4. W dniu 10.10.2018 – została wprowadzona Legitymacja w formie plastikowej. Każda osoba która brała udział w kursie/szkoleniu przed 10.10.2018 musi ponieść koszty wyprodukowania Legitymacji w formie plastikowej , koszt z przesyłką wynosi 70 zł.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

 1. Uczestnik kursu ma prawo:
  1. korzystania z wybranej formy kształcenia i udostępnionego przez PARiS materiału dydaktycznego;
  2. rezygnacji z odbywania kursu na zasadach określonych w § 15.
  3. zwolnienia z części ogólnej kursu na instruktora oraz egzaminu końcowego w tym zakresie w razie posiadania statusu absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego lub tytułu instruktora innej dziedziny;
  4. wglądu w swoje dane osobowe przekazane PARiS, poprawienia ich oraz wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie ich wykorzystywania;
 2. Do obowiązków uczestnika należy:
  1. stosowanie się do regulaminu odbywania kursu PARiS oraz regulaminu obiektu na którym odbywają się zajęcia;
  2. złożenie odpowiednich dokumentów osobowych w wyznaczonym terminie;
  3. uregulowanie należnej opłaty za kurs w całości w terminach określonych w regulaminie oraz ofercie;
  4. zgłoszenie do organizatora o wzięciu udziału w ofercie promocyjnej (komentarze, udostępnienia, oznaczenia i promocje) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia.
  5. powstrzymanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu lub życiu innych uczestników oraz prowadzącego;
  6. wpłata zadatku w wysokości 100 złotych na numer konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu jest obowiązkiem i niepodlega zwrotu, jeśli przyszły kursant pobrał materiały z Działu Kursanta kwota zadatku również nie podlega zwrotu.
  7. w przypadku wpłaty całości lub częsci kwoty za kurs instruktorski np. w formie prezentu/niespodzinaki/vouchera dla innej osoby niż osoba zamawiącjąca usługę. Uczestnik może ubieganić się o zwrot 100% kwoty w przeciągu 14 dni od wpłaty (jeśli nie brał udziału w kursie) po upływnie tego terminu, opłata ta przechodzi na rzecz PARiS.
  8. Polska Akademia Rozowju i Sportu zapewnie nocleg podczas trwania kursu w cenie kursu tylko na terenie Lublina (dwie doby hotelowe)
  9. Osoba biorąca udział w kursie ze specjalizacją instruktora sportu musi posiadać podstawowe wiadomości w tematyce anatomii, fizjologii oraz biologii człowieka.
  10. Materiały z Działu Kursanta – Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny uczestnika kursu. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przez osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela Polskiej Akademii Rozwoju i Sportu. Za nieuprawnione wykorzystywanie materiałów grozi odpowiedzialność prawna.

§ 5.

W sytuacji powtarzającego się i poprzedzonego upomnieniem naruszania obowiązków określonych w pkt 4.2. regulaminu uczestnik może zostać wykluczony całościowo lub częściowo od udziału w zajęciach.

§ 6.

Zabrania się spożywania alkoholu, innych środków odurzających oraz wyrobów nikotynowych, jak również przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających na zajęciach pod rygorem wykluczenia.

§ 7.

Uczestnik kursu zobligowany jest do odebrania legitymacji oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 3 miesięcy od jego zakończenia.

§ 8.

Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wzięcia udziału w egzaminie oraz egzaminie poprawkowym organizowanych przez PARiS dla każdej edycji kursu, w terminie 3 miesięcy od ukończenia kursu.

§ 9.

Uczestnik ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie dla niego indywidualnego terminu egzaminu za opłatą 100 zł.

§ 10.

W przypadku kursu indywidualnego/personalnego liczba godzin praktycznych i teoretycznych może ulec zmianie w zależności od liczy osób w grupie.

§ 10. Prawa i obowiązki PARiS

 1. PARiS ma prawo odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników, spełniającej wymogi utworzenia grupy. W tym przypadku uczestnikowi kursu przysługuje niezwłoczny zwrot 100 % opłaty za odbywanie kursu na podany przez siebie rachunek bankowy.
 2. PARiS ma obowiązek dochowania staranności aby organizowane kursy były realizowane na najwyższym poziomie.

§ 11. Postanowienia dotyczące egzaminów

 1. Egzamin z części ogólnej składa się 4-10 pytań opisowych (w zależności od dyscypliny) i trwa 40 minut.
 2. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
 3. Kontrolę nad przebiegiem i organizacją egzaminu sprawuje komisja wyznaczona przez kierownika kursu.
 4. W trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewać się bezpośrednio z innymi uczestnikami egzaminu.
 5. W trakcie egzaminu opuszczenie przez uczestnika sali egzaminacyjnej może mieć miejsce wyjątkowo w wypadkach losowych, gdy niezbędne jest udzielenie mu pomocy.
 6. Osoby uczestniczące w ustalaniu pytań egzaminacyjnych oraz przechowywaniu arkuszy egzaminacyjnych obowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.
 7. Komisja ma prawo wykluczyć z egzaminu uczestników, którzy w trakcie jego trwania korzystają
  z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewają się bezpośrednio z innymi uczestnikami.
 8. PARiS może unieważnić przeprowadzony egzamin, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie tajemnicy służbowej przez członków komisji, przynajmniej jedna z prac została wykonana niesamodzielnie lub przy pomocy niedozwolonych materiałów.
 9. Egzamin może zostać unieważniony zarówno w stosunku do całej grupy zdających, jak również poszczególnych uczestników.
 10. Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza się protokół.
 11. W sytuacji unieważnienia egzaminu, kolejny termin organizuje się bezpłatnie.
 12. Uczestnik musi zgłosić i powiadomić instytucję o chęci zakwaterowania na czas zajęć (dotyczy Lublina) aby instytuacja miała czas na rezerwację miejsca noclegowego.

§ 12. Odpowiedzialność

 1. PARiS zobowiązuje się do udzielenia pomocy w sytuacji zaistnienia zagrożenia dla uczestnika lub jego mienia .
 2. PARiS nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika jeżeli uszkodzenie lub utrata były spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, działaniem lub zaniechaniem innego uczestnika, osoby trzeciej nie uczestniczącej w świadczeniu usług lub siłą wyższą.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu S.C. Cezary Wójcik, Bartosz Klecha z siedzibą w ul. Wyzwolenia 131B, 20-368 Lublin,

2. Kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem info@sport-kursy.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy oraz
w przypadku odbycia szkolenia umieszczenia w rejestrze szkoleń prowadzonym przez Polską Akademię Rozwoju i Sportu S.C. Cezary Wójcik, Bartosz Klecha z siedzibą w ul. Wyzwolenia 131B, 20-368 Lublin

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są:

 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
 • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług –art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e RODO1 dane osoboweprzechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej współpracy oraz wzięcia udziału w szkoleniu.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy uczestnik ma prawo składać reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez PARiS w trakcie trwania kursu lub w terminie 30 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby PARiS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy www.sport-kursy.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny oraz powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
 4. PARiS zobowiązuje się do udzielenie informacji dotyczącej formy rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 od otrzymania zgłoszenia.
 5. PARiS informuje zgłaszającego o decyzji podjętej w sprawie reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

§ 15. Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez uczestnika możliwe jest w formie pisemnej na adres siedziby PARiS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@sport-kursy.pl w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że w tym okresie rozpocznie się realizacja usług szkoleniowych na rzecz uczestnika lub innych wyjątków określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2003 o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy usługi , uczestnik może wypowiedzieć ją z zachowaniem miesięcznego terminu zgodnie z ustawą. Uczestnik może wtedy ubiegać się o zwrot pobranej opłaty w wymiarze proporcjonalnym do części niezrealizowanej usługi, po potrąceniu wydatków poniesionych przez PARiS, zgodnie z przepisem art. 746 k.c.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy ze strony kursanta, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli uczestnik (kursant) zechce zrezygnować w trakcie trwania kursu-szkolenia lub odbycia jednego z modułów, zwrot należności mu nie przesługuje.

§ 16. Praktyki

1. Osoby biorące udział w kursie jeździeckim mają 3 miesiące na uzupełnienie praktyk w ilości ośmiu i szesnastu godzin zegarowych (w zależności od dyscypliny) które mają być poparte zaświadczeniem o odbyciu praktyk.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. PARiS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz przesłana do uczestników kursów.
 2. Po dokonaniu zmiany regulaminu uczestnik kursu ma 30 dni aby zgłosić zastrzeżenia, zaakceptować lub niezaakceptować wprowadzone zmiany. Po upływie wskazanego terminu przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane przez uczestnika.
 3. Ewentualne spory powstałe z tytułu wykonania umowy będą rozstrzygane polubownie,a przy braku takiej możliwości przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2015 r. i obowiązuje uczestników kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.